Missie van De Speeltrein


In de schoolgids van onze school staat de volgende missie beschreven:
 
 
De Wissel wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces die kennis en vaardigheden verwerft, die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.
 
 De overgang tussen de peutergroep en de kleutergroep is van oudsher een strakke leeftijdsgrens. Als kinderen vier jaar zijn, mogen ze starten op school. In de praktijk zien wij echter steeds vaker kinderen die op een ander moment toe zijn aan een nieuwe stap in hun ontwikkeling. Wij willen deze kinderen vanuit onze visie op onderwijs de gelegenheid bieden om deze nieuwe stap te gaan zetten, mogelijk op een ander moment.
 
Wij hebben als school een uitgebreide visie geformuleerd. De volgende twee onderdelen zijn afkomstig uit onze visie:
 
Leren:
 
Wij willen dat alle kinderen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, optimaal ontwikkelen. We houden rekening met verschillen tussen kinderen door te variëren in hoeveelheid werk en in tempo alsook door diverse materialen en methodes te gebruiken.  Wanneer het nodig is, krijgen kinderen een programma op maat binnen de groep. Dat noemen wij goede zorg. 
 
Dalton:
 
De Wissel is een Daltonschool. Binnen de normale lesstof brengen we de kinderen zelfstandigheid, het omgaan met eigen verantwoordelijkheden en het samenwerken met anderen bij. Dit doen wij o.a. door het gebruik van daltontaken, door het plannen van het schoolwerk, door samenwerken via het maatjessysteem en door middel van werkplekken buiten de klas. We bieden de kinderen structuur en leren ze omgaan met uitgestelde aandacht. Ook werken we regelmatig groepsdoorbrekend tijdens de Wisselactiviteiten.
 
 In onze schoolvisie is duidelijk te lezen dat we kinderen zich willen laten ontwikkelen, passend bij hun eigen mogelijkheden. Dit houdt in dat we voldoende mogelijkheden willen creëren om ook met driejarige kinderen al op ‘niveau’ te spelen, om ze de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen.
 
De paraplu waar alle ontwikkelingen onder hangen is voor ons Dalton. We kijken naar de ontwikkeling van kinderen door onze ‘daltonbril’. De focus ligt op het ontwikkelen van de zelfstandigheid van de kinderen, het leren omgaan met je eigen verantwoordelijkheid en het leren samenwerken met andere kinderen en volwassenen.
  
In het pedagogisch beleid van Kidsbest zijn een aantal basisdoelen vastgelegd:
 
 
De belangrijkste doelen zijn:
  • Stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen
  • Bevorderen van de zelfstandigheid
  • Bieden van fysieke en emotionele veiligheid
Daarnaast reiken we de kinderen waarden en normen aan, zodat ze op een aanvaardbare manier kunnen functioneren in onze maatschappij.
 
In de praktijk zijn hiervan de volgende zaken zichtbaar:
 
  • We benaderen de kinderen positief
  • De oudere peuters helpen de jongere peuters
  • We lossen alles op door met elkaar te praten
  • ‘van proberen kun je leren’
  • Kinderen leren hun eigen keuzes te maken
De pedagogisch medewerkers staan in voor het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind d.m.v. spelbegeleiding, activiteiten en de verzorging. Tevens volgen zij de ontwikkeling van de kinderen, waar ze een jaarlijkse evaluatie over schrijven.
 
Gezamenlijk staan we sterk
Het pedagogisch beleid van Kidsbest sluit naadloos aan op de visie van de school. We zijn er daarom van overtuigd dat we met het versterken van onze samenwerking in de voorschool, ook een echte versterking van onze pedagogische waarden en normen creëren.
 
Vanuit onze gezamenlijke missie en visie willen we in samenwerking met Kidsbest dan ook een voorschool starten. Daarmee stellen we onszelf de volgende doelen:  
Door kinderen de mogelijkheid te bieden om mee te draaien in de voorschool stellen we ze in de gelegenheid om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, bieden we een doorlopende leerlijn taalontwikkeling aan en kunnen we mogelijke ontwikkelingsachterstanden eerder opsporen. 
 
 

OBS De Wissel | De Hoop 3 | 1911 KX Uitgeest | 0251-880 707 | info.dewissel@isobscholen.nl