Het aanbod


Speciaal voor peuters en hun taalontwikkeling is in Nederland een programma ontwikkeld, het VVE-programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en biedt een doorgaande lijn naar de basisschool. Het programma begint op de peuterspeelzaal en loopt deels door in groep een en twee van de basisschool.
In de VVE-programma’s wordt spelenderwijs extra aandacht besteed aan taalstimulering en de andere ontwikkelingsgebieden:   
In onze voorschool maken we gebruik van een VVE-programma als leidraad voor ons aanbod. We willen het programma niet volledig volgen, maar de onderdelen eruit halen waarvan wij vinden dat ze waardevol zijn voor de ontwikkeling van de kinderen, passend binnen het gekozen thema. We willen ook voorkomen dat het VVE-programma ingezet wordt als een schoolse methode, waardoor het begeleid spelen in de verdrukking komt. Begeleid spelen staat centraal.
 
De onderwerpen binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling sluiten precies aan bij onze daltonkernwaarden.
 
Naast de aangeboden onderwerpen via de VVE-programma’s besteden we zelf nog aandacht aan de ontwikkeling van de zintuigen, we maken muziek, er is ruimte voor bewegen, er wordt gewerkt met ruimtelijke materialen en we besteden aandacht aan voeding en gezondheid.
 

OBS De Wissel | De Hoop 3 | 1911 KX Uitgeest | 0251-880 707 | info.dewissel@isobscholen.nl