Medezeggenschapsraad (MR)


Elke school dient een medezeggenschapsraad (mr) te hebben, zo is wettelijk bepaald. Ook De Wissel heeft een medezeggenschapsraad. 
 

Wat doet een mr?

De mr wordt gevormd door (gekozen) ouders en leerkrachten van de school. In het kort komt het erop neer dat de raad de belangen van iedereen die bij de school betrokken is behartigt. De raad bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg op school. Concreet houdt dit in dat wij een controlerende taak hebben over de manier waarop de school gerund wordt. Daarbij mogen we ons mengen in alle zaken die spelen en ook zelf onderwerpen aandragen of ter discussie stellen. Alles met als doel een optimaal functionerende school te verkrijgen en te behouden. Een aantal zaken zijn bij de wet geregeld. Zo kan de school in sommige gevallen geen belangrijke wijzigingen doorvoeren, zonder dat de mr hiermee instemt (instemmingsrecht); in andere gevallen is de school verplicht om voor een belangrijke wijziging of ander initiatief eerst de mr om advies te vragen (adviesrecht). Hoe het precies allemaal in elkaar steekt gaat te ver voor deze plaats. Meer informatie vindt u via de links onderaan deze pagina.
 

Ouders en de mr

De mr is ervoor om ouders te informeren wat er op school speelt en om kwesties die ouders belangrijk vinden langs formele weg aan te kaarten bij de directie en het bestuur van de school. Gelukkig is het op onze school ook eenvoudig mogelijk om als ouder de directie rechtstreeks aan te spreken. Daarnaast kan het zinvol zijn om als ouder de mr te informeren over bepaalde ideeën of zorgen die bij meerdere ouders leven. De mr kan ze dan waar nodig formeel bespreekbaar maken met de schoolleiding.
 

Leerkrachten en de mr

De mr is er ook voor de leerkrachten. Alle zaken die leerkrachten aangaan kunnen in principe aangekaart worden. Ook hier gelden voor sommige situaties het instemmingsrecht en het adviesrecht. Leerkrachten van de school kunnen via de mr al deze zaken aan de orde stellen.
 

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten van de mr zijn openbaar. U als ouder of als leerkracht bent dus van harte welkom op deze bijeenkomsten. Via het Wisseltje maken wij onze bijeenkomsten bekend. De notulen kunt u per e-mail opvragen bij de MR (mrdewisseluitgeest@gmail.com).  

Contact

Op dit moment bestaat de mr uit de volgende leden:

Oudergeleding
Martine Stins-Goudkade
Josine van Tol
Hilde Vredenburg

Leerkrachtgeleding
Mary Tiemeijer
Linda Schelvis
Michel van den Bos


U kunt ons het eenvoudigst bereiken via het emailadres: mrdewisseluitgeest@gmail.com. Maar u kunt ons natuurlijk ook gewoon eens aanschieten, op het schoolplein, of in een lokaal. Er is altijd wel iemand in de buurt die een van ons kan aanwijzen.
 

Meer informatie

Hoe het formeel zit met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad kunt u heel toegankelijk lezen op de speciale website:http://www.medezeggenschapsraden.nl/. Vanaf 1 januari 2007 geldt de Wet Medezeggenschapsraden op Scholen (WMS). Informatie hierover vindt u op http://www.infowms.nl/.