Hulp aan individuele kinderen


Iedere groep maakt gebruik van groepsplannen waarin de verschillende niveaus van kinderen worden bijgehouden. Nader onderzoek kan leiden tot het geven van extra ondersteuning aan een leerling of een groepje leerlingen. Binnen deze extra ondersteuning wordt voor een bepaalde periode een onderdeel van een leergebied extra geoefend. Dit kan tijdens een verlengde instructie door de leerkracht of buiten de klas door de onderwijsassistent. Als deze extra ondersteuning niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de hulp worden ingeroepen van externen, zoals een psycholoog, begeleider van het speciaal onderwijs, maatschappelijk werker, schoolarts of logopedist. Uiteraard gebeurt er niets zonder overleg en toestemming van de ouders/verzorgers. In het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband staat, net als in ons eigen ondersteuningsplan, deze procedure nauwkeurig omschreven.

Indien uw kind bovengenoemde ondersteuning nodig heeft, wordt u van de voortgang op de hoogte gehouden. Uiteraard stellen wij uw betrokkenheid zeer op prijs, want wellicht kunt u thuis ook meehelpen. Als u over problemen van uw kind wilt spreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht