Hulp aan individuele kinderen


Hoewel we streven naar onderwijs op maat, kan het toch voorkomen dat uw kind veel moeite blijft houden met de aangeboden leerstof of op sociaal-emotioneel gebied problemen heeft. Op dat moment treedt ons ondersteuningsplan in werking. Dit plan ligt op school ter inzage.
 
Iedere groep maakt gebruik van groepsplannen waarin de verschillende niveaus van kinderen worden bijgehouden. Nader onderzoek kan leiden tot het opstellen van een handelingsplan voor een leerling of een groepje leerlingen. In het individuele handelingsplan staan afspraken over de manier, waarop binnen een bepaalde periode een onderdeel van een leergebied extra aandacht krijgt. Indien daarna ook geen vooruitgang wordt geboekt, kan het werken met het handelingsplan worden verlengd. Als ook deze verlenging niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de hulp worden ingeroepen van externen, zoals een psycholoog, begeleider van het speciaal onderwijs, maatschappelijk werker, schoolarts of logopedist. Uiteraard gebeurt er niets zonder overleg en toestemming van de ouders/verzorgers. In het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband staat, net als in ons eigen ondersteuningsplan, de zorgprocedure nauwkeurig omschreven.
 
Indien uw kind bovengenoemde zorg nodig heeft, wordt u van de voortgang op de hoogte gehouden. Uiteraard stellen wij uw betrokkenheid zeer op prijs, want wellicht kunt u thuis ook meehelpen. Als u  over problemen van uw kind wilt spreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht.